Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopsovereenkomsten waarop onderhavige bestelbon, leveringsbon, factuur of eender welk ander document betrekking heeft en sluiten alle andere voorwaarden en bedingen uit, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van de beide partijen.

 

  1. De koper aanvaardt deze algemene voorwaarden bij het ondertekenen van de bestel-of leveringsbon, of, bij gebreke hiervan, door het eenvoudig feit van de levering.

 

  1. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen in offertes en andere aanbiedingen eenzijdig te wijzigen, tenzij er reeds een schriftelijke overeenkomst terzake werd afgesloten tussen partijen. Wijzigingen van prijzen, kenmerken en leveringstermijnen van goederen die zich voordoen na het afsluiten van een overeenkomst en  buiten de wil van de verkoper, binden steeds de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor, zonder verhaal van de koper, de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te schorsen of te beëindigen indien de prijzen, kenmerken of leveringstermijnen buiten zijn wil wijzigen, ingeval van faling of kennelijk onvermogen van de koper of indien de koper weigert een voorschot of borg te betalen.

 

  1. De geleverde goederen blijven exclusief eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ervan. De verkoper kan echter ten alle tijde aan dit recht verzaken.  Zoniet zal de koper de goederen onder zich houden onder de vorm van een vrijwillige bewaargeving die een ondeelbaar geheel vormt met de verkoopsovereenkomst, waarbij de koper onder de vorm van een resultaatsverbintenis aansprakelijk blijft voor het behoud van de zaak, zelfs ingeval van overmacht, toeval of schuld van derden en dit in afwijking van artikel 1927 B.W.

 

  1. De gebeurlijke niet-conformiteit tussen bestelling en levering en de zichtbare gebreken van de in ontvangst genomen goederen dienen door de koper bij levering te worden vastgesteld of ten laatste bij aangetekend schrijven binnen een termijn van acht werkdagen te rekenen vanaf de datum van levering. Voor wat betreft de onzichtbare gebreken is de koper, op straffe van verval, verplicht deze aan de verkoper te melden bij aangetekend schrijven binnen de acht werkdagen om vervolgens een vordering in te stellen binnen de dertig kalenderdagen, telkens te rekenen vanaf het ogenblik waarop dit gebrek werd vastgesteld. Onverminderd het voorgaande worden alle facturen geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de koper bij gebrek aan protest bij aangetekend schrijven binnen de vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum. De factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag na de datum ervan.

 

  1. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum ervan en bij gebreke hieraan, contant op factuurdatum. De verwijlsintresten lopen van rechtswege, zonder dat enige formele ingebrekestelling vereist is, vanaf hogere data. De koper verbindt zich ertoe om bij betwisting het factuurbedrag, onder voorbehoud van alle rechten, ofwel aan de verkoper te betalen, ofwel dit bedrag in afwachting te storten op een rubriekrekening op naam van beide partijen. Wanneer een betaling niet of laattijdig gebeurt, wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met  10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en met een verwijlintrest van 12 % op jaarbasis. De verkoper behoudt zich ten alle tijde het recht voor om schade in te vorderen die hoger schadebeding overtreft.

 

  1. Partijen kunnen in onderling overleg een leveringstermijn bepalen. Enkel de op de bestelbon vermelde leveringstermijn is geldig, met uitsluiting van elke mondelinge overeenkomst.  Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

  1. Alle transportrisico’s en -kosten vallen zonder enige uitzondering ten laste van de koper, die verzaakt aan elk verhaal terzake ten aanzien van de verkoper.

 

  1. Alle geschillen over de interpretatie of de uitvoering van voormelde verkoopsvoorwaarden vallen, naar de keuze van de verkoper, onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van de plaats van haar maatschappelijke zetel of van het rechtsgebied waar de koper gedomicilieerd is. Indien de koper in het buitenland gedomicilieerd is, zal uitsluitend de rechtbank van Antwerpen bevoegd zijn.

 

 

Terravino

Om Terravino te kunnen bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.

Nee, ik ben niet 18 jaar of ouder
Winkelmandje 0 producten